Petycja w sprawie zakazu adopcji uzasadnienie

12 maja 2014

Ochrona praw dziecka jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej oraz Państw Członkowskich ją tworzących. Wynika to nie tylko z międzynarodowych konwencji i umów, których stronami są Państwa Członkowskie, ale i z wewnętrznych uregulowań unijnych. Unia Europejska przyjęła wytyczne stanowiące podstawę ochrony praw dziecka w unijnej polityce zewnętrznej, ale też szereg dokumentów na wewnątrz unijnej […]

czytaj więcej >

Petycja w sprawie zakazu adopcji

11 maja 2014

Szanowna Pani/Szanowny Panie Pośle do Parlamentu Europejskiego My niżej podpisani, zwracamy się do Państwa o wniesienie pod obrady Parlamentu Europejskiego i przyjęcie rezolucji w sprawie unijnych działań mających na celu skoordynowanie na szczeblu europejskim zakazu adopcji dzieci przez związki homoseksualne. Podejmowane w ostatnim czasie działania wielu środowisk i grup LGBT zmierzających do zmiany prawa w […]

czytaj więcej >