Petycja w sprawie zakazu adopcji

Imię *

Nazwisko *

Adres email *

Szanowna Pani/Szanowny Panie Pośle do Parlamentu Europejskiego

My niżej podpisani, zwracamy się do Państwa o wniesienie pod obrady Parlamentu Europejskiego i przyjęcie rezolucji w sprawie unijnych działań mających na celu skoordynowanie na szczeblu europejskim zakazu adopcji dzieci przez związki homoseksualne.

Podejmowane w ostatnim czasie działania wielu środowisk i grup LGBT zmierzających do zmiany prawa w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także na szczeblu unijnym ( vide” rezolucja PE z 4 lutego 2014r. w sprawie tzw. raportu Lunacek), których głównym celem jest uprzywilejowanie tych środowisk m.in. w kwestii adopcji dzieci przez osoby i związki homoseksualne, pod pozorem walki z dyskryminacją płciową, skłoniły nas do wystąpienia z projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego, której celem jest skoordynowanie na szczeblu europejskim polityki unijnej i Państw Członkowskich oraz wypracowania strategii dotyczącej instrumentu prawnego, jakim jest zakaz adopcji przez związki (pary) homoseksualne.

Dlatego prosimy o przyjęcie poniższej rezolucji.

 

PROJEKT

REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie unijnych działań mających na celu skoordynowanie na szczeblu europejskim zakazu adopcji dzieci przez związki (pary) homoseksualne.

Parlament Europejski,

- uwzględniając:

  • konwencję ONZ o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 29 listopada 1989r., a w szczególności jej art. 21,
  • europejską konwencję o przysposobieniu dzieci z 1967r.,
  • art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
  • europejską konwencję o wykonywaniu praw dzieci z dnia 25 stycznia 1996r. (ETS nr 160),
  • rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 1996r. w sprawie poprawy prawodawstwa i współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie adopcji dzieci ( Dz. U. UE. C 20 z 20.1.1997r. s. 176),
  • rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie strategii UE na rzecz praw dziecka ( Dz. U. UE. C 41 E z 19.2.2009r. s.24),
  • rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie międzynarodowej adopcji w Unii Europejskiej ( Dz. U. UE C 136 E/25 z 11.5.2012),

- zwraca się do Komisji Europejskiej, o przeanalizowanie możliwości skoordynowania na szczeblu europejskim zakazu przysposobienia (adopcji) przez związki jednopłciowe (związki homoseksualne), mając na uwadze, że:

1) dobro każdego dziecka oraz zabezpieczenie najlepszego interesu dziecka są sprawami najwyższej wagi, a także mając na uwadze, że ochrona praw dziecka jest celem Unii Europejskiej,

2) kompetencje w dziedzinie przysposobienia/adopcji są wykonywane przez państwa członkowskie, które stosują odpowiednie procedury zgodnie z najlepszym interesem dziecka,

3) obowiązują konwencje o ochronie dziecka i odpowiedzialności rodzicielskiej: Europejska konwencja o przysposobieniu dzieci z 1967r. , która nakazuje właściwym organom zwracanie szczególnej uwagi na zapewnieniu dziecku, poprzez przysposobienie, stabilnego i harmonijnego środowiska rodzinnego,

4) konwencja ONZ o prawach dziecka oraz konwencja haska o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 1993r., opisują rodzinę jako podstawową grupę społeczną oraz naturalne środowisko dla rozwoju i dobrobytu dziecka, a także jako podstawową opcję opieki nad dzieckiem,

5) jeżeli podstawowym miejscem opieki nad dzieckiem nie może być naturalna rodzina, to przysposobienie (adopcja) przez rodzinę/związek składającą się z małżeństwa/związku heteroseksualnego, powinna być drugą naturalną opcją opieki nad dzieckiem, zaś umieszczenie dziecka w instytucji opiekuńczej powinno być ostatecznością,

6) ważna jest ochrona prawa dziecka do życia w rodzinie składającej się z matki i ojca,

7) wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego zaczęła obowiązywać Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, zgodnie z jej art. 24 – „dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra, a także mając na uwadze, że art. 3 traktatu lizbońskiego stanowi, iż „ochrona praw dziecka” jest jednym z celów Unii,

 

Wzywamy Komisję Europejską do dokonania przeglądu funkcjonowania systemów krajowych dotyczących przysposobienia/adopcji pod kątem przysposobienia dzieci przez pary jednopłciowe/homoseksualne i wpływu takiej adopcji na dobro dziecka.

Wzywamy Komisję Europejską do wystąpienia z wnioskiem legislacyjnym zmierzającym do stworzenia ram prawnych na szczeblu europejskim zakazujących, zgodnie z najlepszym interesem dziecka i dla jego dobra, przysposobienia/adopcji przez pary jednopłciowe/homoseksualne i jednocześnie przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które uznawać będą psychologiczne, emocjonalne, moralne i fizyczne następstwa rozwoju dziecka, w naturalnej rodzinie złożonej z matki (kobiety) i ojca ( mężczyzny).