7011

Zbigniew Wawak

Unia Europejska jest w kryzysie. Konieczna jest nowa wizja integracji europejskiej, opartej na współpracy Narodów Europy. Europejska Wspólnota Narodów to idea integracji europejskiej oparta na modelu konfederacyjnym. Jej wyrazem byłaby współpraca międzynarodowa, a nie dominacja struktur ponadnarodowych. Suwerenność państw nie byłaby zawężana, a decyzje organów wspólnotowych byłyby znacznie ograniczone.

Europejska Wspólnota Narodów zbudowana powinna być na następujących zasadach:

  • poszanowania zasad konstytuujących europejską, chrześcijańską tradycję,
  • odrzucenia kultury opartej na zasadach materializmu i konsumpcjonizmu,
  • przyjęcia zasady jednomyślności przy podejmowaniu decyzji wspólnotowych;
  • przyjęcia zasady pierwszeństwa prawa krajowego nad wspólnotowym,
  • dobrowolności przynależności do Wspólnoty. Każde państwo, bez żadnych konsekwencji natury prawnej czy też ekonomicznej, mogłoby opuścić Wspólnotę.
  • przywrócenia zasad wolnej ekonomii wewnątrz Wspólnoty m.in. poprzez likwidację instytucji unijnych (np. Komisji Europejskiej), które mają skłonności etatystyczne, centralistyczne i zajmują się redystrybucją dochodów państw członkowskich,
  • likwidacji Parlamentu Europejskiego jako zbędnej, biurokratycznej, ideologicznej i kosztownej instytucji.

Europejska Wspólnota Narodów mogłaby ustanowić traktaty o: unii celnej, wspólnym rynku, wspólnej polityce rolnej, unii monetarnej opartej na zasadzie dwuwalutowości (waluta wspólna obok walut narodowych),  współpracy kulturalnej, wspólnej polityce obronnej. Instytucjami wspólnotowymi byłyby: sekretariat międzyrządowy, rada jako przedstawicielstwo parlamentów narodowych, trybunał sprawiedliwości, jako sąd arbitrażowy ds. rozwiązywania sporów objętych prawem wspólnotowym.

Europejska Wspólnota Narodów – Tak

Stany Zjednoczone Europy – Nie

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Wawak

 

Autopromocja:

 
adrianna

Adrianna Gąsiorek

Jedna z liderek Sekcji Kobiet Ruchu Narodowego, członkini Górnośląskiego Sztabu Wojewódzkiego Ruchu Narodowego, działaczka Obozu Narodowo-Radykalnego.

Jestem związana z szeroko rozumianym ruchem narodowym od 2006 roku. Oficjalnie działam w Brygadzie Górnośląskiej Obozu Narodowo-Radykalnego od 2011 roku, w której zajmuję się sekcją naukowo-szkoleniową.

Publikuję swoje artykuły w tygodniku „Polska Niepodległa”, kwartalniku „Magna Polonia”, a także na portalu prawy.pl.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej kierunku filologia polska z informacją naukową i bibliotekoznawstwem. Obecnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich – polonistka, specjalność nauczycielska. Pełnię funkcję przewodniczącej studenckiego Koła Naukowego o tematyce regionalnej.

Pracuję jako opiekun dzieci niepełnosprawnych i korepetytor z języka polskiego oraz języka łacińskiego.